Kosár: 0 termék
 x 

Jelenleg üres a kosarad!

Összesen 0 Ft

www.currycorner.hu WebShop

 

Elállási tájékoztató

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (2) bekezdése szerint meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Fgytv. 2. §-ának a) pontja szerint fogyasztó az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Ptk. 685. §-ának d) pont alapján fogyasztónak a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy minősül.

 

Elállási jog:

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

A szolgáltató neve:                            Pappné Dienes Aténé egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye:                    6726 Szeged, Népkert sor 11/B.

A szolgáltató e-mail elérhetősége:     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszáma:                                    +36/30/6379381

 

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

 

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb        elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

1. Preambulum

A www.mycurrycorner.hu oldal tulajdonosa Pappné Dienes Aténén egyéni vállalkozó (6726 Szeged, Népkert sor 11/B., adószáma: 65828292-1-26, nyilvántartásba bejegyző hivatal: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Címzetes Főjegyzője), a következő tájékoztatónak, az itt leírtakat magára nézve kötelező szabályoknak ismeri el.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

 

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;

2000. évi C. törvény - a számvitelről;

2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2007. évi CXXXVI. törvény - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról;

2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve és a

2013. évi V. törvény - a polgári törvénykönyvről (Ptk.);

 

2. Alapelvek a személyes adat és adatkezelés során

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

 1. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

 1. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha:
  1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

 

 1. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
  1. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 1. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

 1. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

 

 1. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

 1. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:
  1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 1. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

 

 1. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

 

 1. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

3. Definíciók

1.      érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

2.      személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

3.      különleges adat:

a.      a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b.      az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

 1. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

 

 1. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

 

 1. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

 

 1. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

 1. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

 1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

 1. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 1. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 1. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

 1. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

 1. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

 1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

 1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 

 1. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 

 1. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 

 1. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

 1. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

4. Az adatkezelés

 

4.1. Google Analytics

a.      célja: A felhasználói tevékenységek monitorozása anonim módon a honlap hatékonyságának mérésére, és ergonómia, tartalmi, designban megmutatkozó módosítások előkészítése céljából.

b.      jogalapja: A tevékénység jogalapjának meghatározásakor a Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

c.       érintettek köre: Minden az oldalra látogató érintett.

d.      kezelt adatok köre: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

e.      időtartama: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

f.        forrása: Az oldal betöltésével egyidejűleg, az érintett böngészője lefutattja a Google által kiadott kódrészletet. Ezzel a Google Inc. adatot gyűjt a felhasználói látogatásról a saját irányelvei alapján, melyeket összegezve, anonim módon, pusztán statisztikai jelleggel bemutat az oldal üzemeltetőjének. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

4.2. Webserver log

a.      célja: Az oldal üzemeltetését végző szolgáltató által üzemeltetett serverre beérkező kérések naplózása. Ezzel a szolgáltató kizárhatja azokat a kéréseket, amelyek adott esetben a server biztonságos és helyes működését befolyásolhatják, továbbá performanciából eredő problémákat válthatnak ki.

b.      jogalapja: 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bek. A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

c.       érintettek köre: minden azt oldalt meglátogató felhasználó

d.      a kezelt adatok köre: Az érintett IP címe, a látogatás dátuma és időpontja, továbbá az oldalon történő aktivitása

e.      időtartama: Az oldal megtekintéseiből generálódó log állományokat a keletkezésüktől számított 5 éven keresztül őrizzük meg.

f.        forrása: Az oldal megtekintéséhez elengedhetetlenül szükséges http request-ek kerülnek naplózásra.

4.3. Facebook

a.      célja: Célja jelen weboldal népszerűsítése a weboldalra látogatók megosztásain keresztül a www.facebook.com webhelyen. A Facebook, Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Facebook, Inc. irányelvei az irányadóak: http://www.facebook.com/about/privacy/

b.      jogalapja: A tevékénység jogalapjának meghatározásakor a Facebok, Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak a továbbiakban http://www.facebook.com/about/privacy/

c.       érintettek köre: Minden a  weboldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes facebook.com regisztrációval és a Facebook, Inc. által biztosított funkció igénybevételével.  A továbbiakban a Facebook, Inc. irányelvei a mérvadóak a továbbiakban http://www.facebook.com/about/privacy/

d.      Az érintett adatok köre: A Facebook, Inc. irányelvei a mérvadóak. http://www.facebook.com/about/privacy/

e.      időtartama: A  Facebook, Inc. irányelve a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen fellelhetőek az időtartam vonatkozásában.

f.        forrása: Az i-soft.hu weboldalról indított kérések alapján a Facebook, Inc. érdekkörébe tartozó www.facebook.com irányelvei a meghatározóak. http://www.facebook.com/about/privacy/

4.4. Twitter

a.      célja: Célja a  weboldal népszerűsítése az oldalra látogatók megosztásain keresztül a www.twitter.com webhelyen. A Twitter Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Twitter Inc. irányelvei kell figyelembe venni: http://twitter.com/privacy

b.      jogalapja: A tevékenység jogalapjának meghatározásakor Twitter Inc. adatvédelmi irányelvei szerint kell eljárni. http://twitter.com/privacy

c.       érintettek köre: Minden az oldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes http://www.google.com/ regisztrációval és a Twitter Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a Twitter Inc. irányelveit szükséges alkalmazni. http://twitter.com/privacy

d.      az érintett adatok köre: A Twitter Inc. irányelvei a mérvadóak. http://twitter.com/privacy

e.      időtartama: A Twitter Inc. irányelve a http://twitter.com/privacy címen fellelhető az időtartam vonatkozásában.

f.        forrása: Az i-soft.hu oldalról indított kérések alapján a Twitter Inc. érdekkörébe tartozó www.twitter.com irányelvei a meghatározóak. http://twitter.com/privacy

4.5. Google+

a.      célja: Célja az oldal népszerűsítése az oldalra látogatók megosztásain keresztül a www.plus.google.com webhelyen. A Google Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Google Inc. irányelveit kell figyelembe venni: https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/

b.      jogalapja: A tevékenység jogalapjának meghatározásakor a Google Inc. adatvédelmi irányelvei szerint kell eljárni. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

c.       érintettek köre: Minden az oldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes www.google.com regisztrációval és a Google Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a Google Inc. irányelvei a mérvadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

d.      az érintett adatok köre: A Google Inc. irányelvei a mérvadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

e.      időtartama:: A Google Inc. irányelve a mérvadó az időtartam vonatkozásában. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

f.        forrása: Az www.currycorner.hu oldalról indított kérések alapján a Google Inc. érdekkörébe tartozó plus.google.com irányelvei a meghatározóak. https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/

4.6. Hírlevél feliratkozás

 1. célja: A hírlevélre feliratkozókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése e-mail útján. A feliratkozó érintettekkel az elektronikus elérhetőségük megadása után, az adatkezelő a továbbiakban e-mail formájában tartja a kapcsolatot, nyújt tájékoztatást, illetve ad ajánlatot.
 2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása valamint és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve:

·      Ha a fenti törvény eltérően nem rendelkezik, akkor reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

·      A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Az érintett a feliratkozásával kifejezi abbéli szándékát, hogy az adatkezelőtől elektronikus leveleket kapjon.

 1. érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó érintettek.
 2. az érintett adatok köre: A hírlevélre történő feliratkozáskor a felhasználó e-mail címe, neve, IP címe, valamint a feliratkozás időpontja kerül rögzítésre.
 3. időtartama: A hírlevélre történő feliratkozáskor az érintett által rendelkezésre bocsátott és rögzített adatok, az érintett kifejezett leiratkozási kérelmének kifejezéséig lesz tárolva, amennyiben ezen szándékát a weblap erre alkalmas felületén, vagy egyéb úton - e-mail üzenet, postai úton - jelzi. Amennyiben a leiratkozási szándékot egyéb úton közli az érintett az adatkezelővel, akkor az adatok törlése 3 napon belül kerül foganatosításra.
 4. forrása: Az érintettek a hírlevél küldéshez szükséges adatokat a weblap felületén tudják az adatkezelő birtokába bocsátani.
 5. nyilvántartási száma: „bejegyzés alatt”

4.7. Regisztráció

 1. célja: A regisztráció az érintettek által megrendelt termékek szállításával, számlázásával és licenszelésével kapcsolatos adminisztráció az adatkezelő által történő feldolgozásának tárolásának elősegítése azért, hogy az oldalon keresztül automatizált, egyszerűsített folyamatként kerüljön elvégezésre az adatkezelés, valamint az érintettek által történő megrendelés nyomon követése.
 2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
 3. érintettek köre: Az oldalra regisztráló felhasználók, érintettek.
 4. az érintett adatok köre: Természetes és jogi személy esetében a regisztrált felhasználó felhasználóneve, e-mail címe, jelszava (titkosított, nem visszaállítható formában). Továbbá cég esetén a cég elnevezése, számlázási és szállítási címe, cégjegyzékszáma, adószáma. Természetes személy esetén az érintett számlázási és szállítási címe. Minden regisztrált felhasználó tekintetében rögzítésre kerül a felhasználási feltételek elfogadásának ténye, a regisztráció időpontja, a regisztrációkor érvényes IP címe.
 5. időtartama: A termék / szolgáltatás igénybevételének végétől számított 3 év.
 6. forrása: Az érintettek a regisztrációhoz szükséges adatokat a weblap felületén tudják az adatkezelő birtokába bocsátani.
 7. nyilvántartási száma: „bejegyzés alatt”

4.8. Látogatáskövetés

a.      célja: A látogatás követés célja az érintettek szándékának megfelelően precízebb, célzottabb és lényegre törő igény kielégítése. Ezen funkció keretén belül minden az oldalra látogató érintett böngészőjében eltárolásra kerül, egy egyedi azonosító u.n. „cookie”. Az így eltárolásra került „cookie” csupán egy azonosítónak tekinthető, ami alapján a szolgáltató meg tudja különböztetni a látogatások irányát és időtartamát az adatkezelő weboldalán és ennek figyelembe vételével az érintett „cookie”-jával összeveti a böngészési előzményeket a www.currycorner.hu weboldalon. Az érintett „cookie”-ja és az érintett személyes adatai az adatkezelő számára nem kerül rögzítésre, amíg az érintett ajánlatot nem kér az adatkezelőtől - elérhetőségek megadásával -. Az ajánlatkérés időpontjától számítva az adatkezelő birtokába kerülnek az érintett személyes adatai, valamint az ahhoz tartozó weboldalon történt böngészési előzményei. Ezzel a ténnyel az adatkezelő tudomására és birtokába kerülnek azok az információk, amik az érintett feltehető piaci érdeklődését tárja fel.

b.      jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

c.       érintettek köre: Az oldalra látogató érintettek.

d.      az érintett adatok köre: A felhasználó neve, e-mail címe és/vagy telefonszáma, továbbá az ajánlatkérést megelőző 2 hónapban történt tevékenysége a weboldalon.

e.      időtartama: Az érintetthez köthető adatok a belépéstől számítva 2 hónapon belül törlésre kerülnek.

f.        forrása: A felhasználó weboldalon belüli tevékenységéből automatikusan generálódó logfile-ok a „cookie”-kal, továbbá az érintett az ajánlat kérő pop-up ablakon keresztül adja meg elérhetőségi adatait és nevét.

g.      nyilvántartási száma: „bejegyzés alatt”

4.9. Telefonos ügyintézés

a.      célja: A telefonon - távbeszélőn - történő érinteti ügyintézés során az adat rögzítés folyamata, különös tekintettel az érintett nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.

b.      jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

c.       érintettek köre: Az adatkezelő weboldalán feltüntetett telefonszámait felhívó érdeklődő érintettek.

d.      az érintett adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, az érdeklődés tárgya

e.      időtartama: A megkereséstől számítva 3 év.

f.        forrása: Az érintett saját hozzájárulása alapján a megkeresés során az adatkezelőnek megadott adatok.

g.      nyilvántartási száma:

4.10. E-mail megkeresés

a.      célja: Az e-mailen történő ügyintézés során az érintett érdeklődő adatai rögzítésre kerülnek, különös tekintettel nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.

b.      jogalapja: Az érintett hozzájárulása

c.       érintettek köre: A cég weboldalán feltüntetett e-mail (atenedienes(kukac) gmail.com) címre megkeresést megküldő érintettek.

d.      az érintett adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, abban az esetben telefonszáma, amennyiben azt e-mail levélben azt megosztotta, valamint az érdeklődés tárgya.

e.      időtartama: A megkereséstől 5 éven keresztül.

f.        forrása: Az érintett által írt e-mail üzenet, ami az adatokat tartalmazza és az adatkezelő részéről feldolgozásra kerül.

g.      nyilvántartási száma: „bejegyzés alatt”

4.11. Nyereményjáték

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:

a)      az adatgyűjtés ténye,

b)      az érintettek köre,

c)      az adatgyűjtés célja,

d)      az adatkezelés időtartama,

e)      az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)       az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: e-mail cím, név, lakcím.

3. Az érintettek köre: A nyereményjátékban résztvevők.

4. Az adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése és lebonyolítása, a nyeremények kézbesítése, kapcsolatfelvétel, közvetlen üzletszerzési célú (dm) üzenet küldése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 8 év.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettek a fenti elérhetőségeken kérhetik az adataik törlését.

8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, a nyertesek adatai tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

9. Az adatkezelés nyilvántartási száma: „bejegyzés alatt”

 

5. Egyéb adatkezelés

Jelen nyilatkozatban nem érintett esetleges adatkezelések vonatkozásban az Info tv. 15.§ (4) bekezdésében foglalt 30 napos határidőn belül - a kérelem beérkezésétől számítva – teljes körűen, közérthető formában ad felvilágosítást írásban az adatkezelő. A nyilatkozatban esetlegesen nem jelölt adatkezelésekről az érintetteket az adat rögzítésekor ad tájékoztatást az adatkezelő.

Kötelezettségünket teljesítve jelen nyilatkozatban került tájékoztatásra az érintett, hogy amennyiben bármely bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt, aki a törvényi rendelkezéseknek megfelelően köteles a megkeresést teljesíteni.

Az www.currycorner.hu a fenti hivatalok és hatóságok részére - csak abban az esetben és csupán olyan terjedelemben ad ki amit a megkeresés tartalmaz - az érintettekről személyes adat a megkeresés céljának elengedhetetlen megvalósításához szükséges.

6. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg, és úgy hajtja végre, hogy biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

 

Az adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik - a technika mai állása szerinti legmegfelelőbb módon – az érintettek adatainak biztonságáról, továbbá rendelkezésre állnak azok a technikai és szervezési rendszerek és ezek alapján a belső az eljárási szabályok, amik adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatkezelő védi a jogosulatlan hozzáférést, a megváltoztatást, a továbbítást, a nyilvánosságra hozatalt, a törlést vagy a megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen minden szükséges intézkedést meg tesz.

 

Az adatkezelőnél fellelhető nyilvántartásokban az elektronikusan kezelt adatállományok védelme iránt biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

·         a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

·         az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

·         annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

·         annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

·         a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

·         azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

Az adatkezelő tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, ezért mindig azt a megoldást választja, ami a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget és nehézséget jelent az adatkezelőnek (erről a tényről mindenkor értesíti az érintetteket).

 

7. Adattovábbítás

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha

 1. az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy
 2. a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info tv. 14. §-ban foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.

Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók harmadik országba.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

 1. kezelésének lehetséges célját,
 2. kezelésének lehetséges időtartamát,
 3. továbbításának lehetséges címzettjeit,
 4. érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
 5. kezelésének egyéb korlátozását

a személyes adatokat átvevő adatkezelő a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta.

Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja

 

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Név, cím, telefonszám, termék neve, fizetendő összeg. A továbbított adatok köre egyéb adatfeldolgozás esetén: Az érintett valamennyi megadott adata.

2. Az érintettek köre: A házhozszállítást/könyvelést/webáruház üzemeltetést végző valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/könyvelés/üzemeltetés lebonyolítása.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/könyvelés/üzemeltetés lebonyolításáig tart.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Név: GLS General Logistic Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

 

7. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

8. Adatkezelő

Név: Pappné Dienes Aténén egyéni vállalkozó

Székhely: 6726 Szeged, Népkert sor 11/B.

Adószám: adószáma: 65828292-1-26

E-mail: atenedienes(kukac) gmail.com

Telefonszám: 06/30/637-93-81

Nyilvántartási száma: 0458/2015

9. Adatfeldolgozó

Név: Pappné Dienes Aténén egyéni vállalkozó

Székhely: 6726 Szeged, Népkert sor 11/B.

Adószám: adószáma: 65828292-1-26

E-mail:

Telefonszám:

Cég pénzforgalmi jelzőszáma:

 

Az adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy más vagy további adatfeldolgozót vesz igénybe, amiről az adatfeldolgozás megkezdésének időpontja előtt tájékoztatja az érintetteket.

 

Adatkezelés helye

 

Székhely:

Központ:

Postacím:

Adószám:

Cégjegyzék szám:

 

 

Az adatkezelés helye a

Az adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy más vagy további adatkezelőt vesz igénybe, amiről az adatfeldolgozás megkezdésének időpontja előtt tájékoztatja az érintetteket.

10. Az eljáró hivatalos szervek jogsérelem esetén

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C .

Telefon: 06/1/391-1400,

Telefax: 06/1/391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Bírósági jogérvényesítés (Info tv. 22.§)

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

Kártérítés és sérelemdíj (Info tv. 23. §)

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 

Kelt.: Szegeden, 2015. december hó 09. napján

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- www.mycurrycorner.hu -


Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (www.mycurrycorner.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. A Szolgáltató Ügyfelei elégettségének elérése érdekében alkotja meg jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltató által a megrendelő igényeinek megfelelőek készített termékek jellemzően kézzel készült egyedi művészeti alkotások.

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

1.1.      A szolgáltató neve: Pappné Dienes Aténé egyéni vállalkozó

1.2.      A szolgáltató székhelye: 6726 Szeged, Népkert sor 11/B.

1.3.      A szolgáltató e-mail elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1.4.      Adószáma: 65828292-1-26

1.5.      Nyilvántartásban bejegyző hivatal: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

1.6.      Telefonszáma: +36/30/6379381

1.7.      Adatvédelmi nyilvántartási számai: „Bejegyzés alatt”

1.8.      Működési engedély száma: 0458/2015

1.9.      Tevékenységek megnevezése:

29.       Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny

03.       Textil

04.       Ruházat

45.       Kreatív-hobbi és dekorációs termékek

05.       Babatermék

06.       Lábbeli- és bőráru

07. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

1.10.    A tárhely-szolgáltató neve:

Rachost Zrt.

1.11.    A tárhely-szolgáltató címe:

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

1.12.    A tárhely-szolgáltató e-mail címe: 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1.13.    A tárhely-szolgáltató weboldala:      

www.rackhost.hu

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2015. december 05. napjától hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.


2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.


2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK


3.1. A megjelenített termékek online módon, elektronikus üzenetben, illetve telefonon rendelhetők meg.


3.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!


3.3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.


3.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.


3.5. Az üzletekben eladott termékek, csak 1-2 nappal később kerülnek kivezetésre weboldalról, ezért előfordulhat, hogy a termék már nincs készleten. Ez esetben vevőszolgálati telefonszámon vagy az e-mail címen tud a Szolgáltató bővebb felvilágosítást adni.

 

4. RENDELÉS

 

Termékrendelés regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges.

 

4.1. Regisztráció nélküli rendelés:

A Szolgáltató weboldalán a kiválasztott termék „Kosárba” történő helyezését követően a nem regisztrált Felhasználó önkéntesen megadja nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát valamint számlázási adatait amennyiben az eltérő a korábban megadott adatoktól. A Szolgáltató lehetőséget biztosít megjegyzés rovatban az esetleges lényeges információk, tények megadására.

A regisztráció nélküli rendelés esetén a Szolgáltató a megadott adatokat a megrendelés teljesítését követően a kötelező jótállás vagy a vállalt garanciális idő leteltét követően 1 évig őrzi meg. A regisztráció nélküli rendelés esetén megadott adatokat a Szolgáltató nem használhatja fel sem saját hírlevelének terjesztésére, illetve nem hozhatja harmadik személy tudomására.

 

4.2. Regisztrációval történő rendelés:

A regisztrációt a "Regisztráció" menüpont alatt találja. Itt a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár.


4.3. A weboldalon található termékek között a menüpontok segítségével tud Felhasználó böngészni. Először a weboldalon található kategóriák láthatóak. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekinthetőek a termékek rövid leírása, ára, egyéb választható tulajdonságai, stb.


4.4. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat a Felhasználó.

 

4.5. Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés.


4.6. Ha bővebb információt szeretne kapni a Felhasználó a termékről, akkor a termék képére vagy nevére kattintva teheti ezt meg. Ekkor a termék oldalára juthat el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat.


4.7. A kosár tartalmát a "Kosár" menüpont segítségével is ellenőrizni lehet. Itt módosíthatja Felhasználó azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha a megrendelés mellett dönt, kattintson a "Fáradjon a pénztárhoz" gombra.


4.8. Ha a Felhasználó regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használhatja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben küldi meg a Szolgáltató Felhasználó részére.


4.9. Belépés a "Belépés" ablak segítségével végezhető el. Itt adható meg regisztrált e-mail cím és jelszó, majd a „belép” gomb megnyomását követően a Felhasználó belép a Webáruházba. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik Felhasználó regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat.


4.10. Ha kosár oldalon a ’Fáradjon a pénztárhoz’ gombra klikkel a Felhasználó, akkor eljut a "Fizetési, Szállítási és Egyéb lehetőségek" oldalra, ahol ki kell választania a felkínált lehetőségek közül a számára legmegfelelőbbet.

 

4.11. A szállítási, fizetési módok és az átvétel sikertelensége:

A megrendelt termék minden esetben tartalmazza a szállítási költséget - a kiválasztott szállítási módnak megfelelően -. A termék kifizetése banki előreutalással vagy a futárnál történő készpénzes fizetéssel lehetséges.

Amennyiben a kiküldött csomagot nem veszi át a Megrendelő (kézbesítéskor nem tartózkodik otthon és telefonon sem lehet vele felvenni a kapcsolatot), és a csomagot visszaszállítja cégünkhöz a Magyar Posta, vagy a futárszolgálat, akkor a Megrendelő további rendelése esetén csak és kizárólag banki előre utalás után tudjuk teljesíteni a megrendelést.


4.12. Amennyiben Vásárló megrendel egy terméket (a jelen szerződés szabályai szerint szállítási díj Vásárlót terheli) és bármilyen okból visszaküldi Szolgáltatónak, a szállítási díj a következők szerint alakul:

4.12.1. Amennyiben Vásárló cserét kér: az ismételt kiszállítási díj a Szolgáltatót terheli.
4.12.2. Amennyiben Vásárló pénzvisszafizetést kér: a számlában szereplő végösszeg, azaz a vételár és a kiszállítási díj visszatérítésre kerül.

 

4.13. Amennyiben Szolgáltató tévedésből nem azt a terméket küldi el a megrendelőnek, melyet Felhasználó kiválasztott és megrendelt, úgy Szolgáltató fizeti az oda- és visszaszállítás díját is.

 

4.14. Rendelés összevonása esetén, amennyiben 1 csomagban kér több időpontban leadott megrendelést a Felhasználó, és amennyiben Szolgáltató még nem postázta a küldeményt: bármikor összevonható több rendelés, egy szállítási költséggel kerülnek a termékek postázásra.

4.15. Amennyiben Felhasználó meggondolja magát, és másik terméket szeretne inkább vásárolni:

4.15.1. Ha Szolgáltató még nem postázta a csomagot, kicseréli a terméket.
4.15.2. Ha Szolgáltató már postázta a csomagot, akkor a Vásárló viseli az összes (csomagonként számolt) kiszállítási díjat.

 

4.16. Ha elkészült nyomja meg a tovább gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, melyet ellenőriznie kell. Ha minden rendben van, akkor a "megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.


4.17. Adatbeviteli hibák javítása: Amennyiben változtatni szeretne az adatokon, lehetősége van visszalépni, módosítani a megrendelést. Ha a megrendelés beküldése után szeretne változtatni a termékek összetételén, úgy javasoljuk, hogy a fentebb megadott elérhetőségeken haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.


4.18. A "Megrendelések" menüpontban megtalálhatja az összes eddigi megrendelését, amit webáruházunkban elküldött.


4.19. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai: Az adott termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a Szolgáltatóhoz. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését a Szolgáltató munkatársai e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. A Szolgáltató munkatársai által történő visszaigazolás pontos formája és határideje a megrendelés elküldésének idejétől, a kiválasztott termék, a szállítási és a fizetési mód jellemzőitől függ. Amennyiben a Felhasználó hamarabb szeretne információhoz jutni a megrendelésével kapcsolatban, úgy lehetősége van Szolgáltatónál az érdeklődésre az ismert elérhetőségeken.


4.20. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, illetve regisztráció nélküli rendelése esetén vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége, illetve beállítási sajátosságai miatt nem tud üzenetet fogadni.


4.21. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja Szolgáltató a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.


4.22. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza.

4.23. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson, esetleg a termékeken észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

5.1. A megrendelések feldolgozása legkésőbb a rendelést követő munkanapon kerül sor. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.


5.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

6. ELÁLLÁS

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Felhasználó ezen jogát már a szerződés megkötésének a napjától kezdve gyakorolhatja.


6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.


6.3. A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.


6.5. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötötten, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére, illetve ha egyedileg a Felhasználó paraméterei szerint lett elkészítve.


6.6. Szolgáltató az elállásról történő értesülést követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a kiszállítási díjat is.


6.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Akármelyik visszatérítési mód kerül alkalmazásra, a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.


6.8. Felhasználó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.


6.9. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t a Szolgáltató részére.


6.10. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.


6.11. A vételár és a kiszállítási költség visszatérítését Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termék(eke)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


6.12. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével, illetve a szegedi üzletünkbe történő személyes behozatallal juttathatja vissza Felhasználó a Szolgáltató részére.


6.13. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon téríti vissza a termék árát a kiszállítási költséggel együtt. Ezen visszatérítési módtól csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával lehet eltérni.


6.14. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

7. SZAVATOSSÁG

 

A. Kellékszavatosság

- A Felhasználó webshopot üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

- A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

- A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

- A Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

- A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

B. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

C. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:159.§ (2), valamint a 6:173.§ (2) bekezdése és a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a bejelentett kellékszavatossági, valamint jótállási igénnyel szemben a Szolgáltató helytállásra köteles.

 

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.


Jótállás esetén a fogyasztó:

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.


- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.


A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.


A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilleti a fogyasztót.

 

A jótállási jegy az alábbiak szerint kerül megküldésre:

 

JÓTÁLLÁSI JEGY

Szolgáltató neve és címe:

Termék megnevezése:

Termék típusa:

Termék gyártási száma (amennyiben van):

Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):

Vásárlás időpontja:

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az időpontja: 

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

8.5. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó a vitás kérdéseiket békés úton nem tudják rendezni, úgy a teljesítés helye szerinti bíróság azaz a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék illetékes a peres eljárásban.

 

9. PANASZKEZELÉS


9.1. A www.currycorner.hu célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

9.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja Felhasználó részére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja Felhasználó részére.

 

9.3. Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4. Amennyiben a panasz kivizsgálását követően továbbra sem elégedett a válaszunkban foglaltakkal, akkor a Felhasználó jogosult arra, hogy panaszával a Csongrád Megyei Békéltető Testülethez (6721 Szeged, Párizsi körút 8-12. szám) forduljon.

 

10. SZERZŐI JOGOK


10.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalán, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

10.2. www.mycurrycorner.hu szerzői jogi műnek minősül, így a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

10.3. Jogosulatlan felhasználás esetén a jogsértő a kármértének megfelelő felhasználási díjat köteles megfizetni.

10.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

10.5. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Aranydiszkont.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

10.6. A www.mycurrycorner.hu szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

 

Szeged, 2015. december 05.

MyCurryCorner
Az általam tervezett, vagy forgalmazott termékekre igen találó a 'curry szó. Innen az asszociáció a fűszer és a márkanév között.
 
A curry ízvilága, illata, színe nagyon jellegzetes, erős, aromás fűszeres, néha sok is talán, de ezáltal odavonza szemünket a fűszerespolcunkra.
Bár sokan nem is sejtik, hogy a curry nem egyetlen fűszernövény őrleménye, hanem számtalan izgalmas fűszernövény keveredése. 
A végeredményt ezek aránya tálalja fel végül nekünk.
 
Sétáljanak  körbe a MyCurryCorner egyedi, különleges darabjai között, és érteni, érezni,
látni fogják a "fűszereket" melyek feltünővé,kiemelkedővé emelik dizájn darabjainkat. 
A .'Valami hiányzik belőle' érzés már múlóban!
 
Az általam tervezettek, felkutatott termékek izgalmas formavilága és ízvilága ,- úgy mint elegáns, letisztult, modern, friss, régimódi, bohém, extravagáns, praktikus, komoly, gyerekded........csipke, vászon, pamut, pöttyös, fa, krétafesték, marokko, kockás,fagomb, damaszt, barokk, geometrikus, finom, bájos, asztal, fal,.....és még folyt. köv.....
 
Az enteriörők elképzelése, megalkotása, megcsodálása vagy  'lakásékszerek' felkutatása,  térbe helyezése régi szerelem az letemben. 
 
Törekedtem arra, hogy a  termékek, melyek webáruházamban megvásárolhatóak, online is prezentálják majd Önöknek a legapróbb részleteket  és  valóságos bájukat is, mintha a kezükben tartanák.
.... receptjeim kezdésként a lakástextilekben keltek életre, melyek minősége  komoly varrodai háttérrel születtek meg és a munka szorgosan, ötletekkel teli rotyog  ...... folyamatosan bővül a lakásdekorációs "osztály" is, .....és a terveimben nem csak a lakáskultúra fűszerezése lebeg....life,home design..
 

Legyen Önnek is, Neked is egy MyCurryCorner darabja!

 

 

Pappné Dienes Aténé

 

lakberendező, belsőépítészeti 3D-s látványtervez

 

MyCurryCorner tervezésű párnák leginkább nem a standard méreteket kapták-ettől még inkább egyedi az esztétikájuk. Ebből kifolyólag a párnák a legtöbb szett esetében komplett formában vásárolhatóak, ami azt jelenti, hogy minden párnahuzathoz készül párnatöltet.Amennyiben olyan a garnitúra, hogy cserélhetőek-variálhatóak a párnahuzatok, akkor erre külön felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy esetlegesen nem kapcsolódik minden huzathoz töltet. 

♦Párnatöltet huzat anyaga:bevart nyers színű molinó

♦Töltet anyaga: habosított poliészter ,azaz szilikonizált poliészter ► hosszú életű, kiváló minőségű töltőanyag, nem esik össze, mosható, kellemes puha érzetet biztosít .

A termék kifizetése banki előreutalással vagy az MPL futárnál történő készpénzes és bankkártyás fizetéssel lehetséges.
 
Amennyiben Ön a banki előreutlást választja fizetési módnak, a megrendelt termékét akkor áll módunkban kiszállítani, ha az áru ellenértéke és a szállítási költségek bankszámlánkon jóváíródtak.
Az átutaláshoz szükséges adatok:
 
Kedvezményezett bankja:UNICREDIT BANK
 
Kedvezményezett neve: PAPPNÉ DIENES ATÉNÉ
 
Adószám:65828292-1-26 
 
Kedvezményezett számlaszáma:10918001-00000084-16860001
 
Az utánvétes készpénzes és bankkártyás fizetési módot az alap szállítási díjon felül egyéb költség terheli. Amennyiben ezt a fizetési módot kívánja választani, a rendelés véglegesítésekor a szállítási költségek mellett ,a megrendelt termék értékének mefelelően az utánvét költsége is felszámolsára kerül.
 

Kövess minket